Doel
Vastlegging van de maatregelen die genomen zijn om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt om gegaan.

Toepassingsgebied
Elke verwerking van gegevens van patiënten die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Uitgangspunten
Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens contacten van de patiënt met medewerkers van de praktijk (o.a. consulten, behandelingen) en door ontvangst van gerichte correspondentie van derden aangaande de patiënt.

Doeleinden zijn:
gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Werkwijze
Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening:
voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bv. de apotheker of een medisch specialist in het ziekenhuis).

Uitwisseling gegevens HAP en apotheek
Medische gegevens worden, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP) gedeeld. Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Informatiebeveiligingsafspraken:
Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
Documenten met patiëntgegevens (o.a. verwijsbrieven, visite-uitdraaien, overdrachten etc.) worden veilig opgeborgen indien deze niet direct gebruikt worden. 

Rechten van de patiënt:
De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Algemene verordening gegevensbescherming
In mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Hierin staan privacyregels waardoor de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt) wordt versterkt.
Om de patiëntgegevens goed te beveiligen zullen er met onze ICT-leveranciers of ICT-dienstverleners verwerkingsoverkomsten worden gesloten. Hierin zullen afspraken worden gemaakt om te waarborgen dat de patiëntgegevens veilig verwerkt worden.
Ook zal er bij een verandering in de verwerking van patiëntgegevens (bv. een wisseling van een ICT-leverancier) geïnventariseerd worden of dit risico’s voor de privacy met zich meebrengt.
Tevens zal dit privacyreglement op de website van onze praktijk gepubliceerd worden, zodat dit voor een ieder inzichtelijk is.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.